شناسایی واولویت بندی طرح های محوری و اصلاح ارقام انجیر

طرح ها ی محوری تحقیقات در زمینه راهکارهای مقابله با تنش خشکی

 

1- بررسی کارآیی تعدادی از خاک پوش های طبیعی و مصنوعی جهت ذخیره رطوبت در باغ های دیم تحت تنش خشکی انجیر

2- بررسی اثرات سطوح مختلف هرس تنک کردن تنه ها بر میزان سلامتی و عملکرد انجیر رقم سبز در شرایط تنش خشکی.

3- ارزیابی کارایی سطوح آبگیر در باغات انجیر دیم استهبان.

4- بررسی اثرات استفاده از مواد جاذب الرطوبه در باغات دیم انجیر در شرایط تنش خشکی.

5- آبیاری کمکی انجیر رقم سبز در شرایط دیم و خاک های با بافت متفاوت در خشکسالی

6-انتقال ژن تحمل خشکی به انجیر

7- ارزیابی میزان مقاومت به خشکی ارقام انجیر به عنوان پایه رقم تجارتی در شرایط دیم.

8-مقایسه ارقام انجیر استان فارس و ایجاد کلکسیون ارقام انجیر کشور با تاکید بر خصوصیت مقاومت به خشکی

9- بررسی اثرات  کودهای زیست محرک آمینواسیدی، فولویک اسید و ترکیبات استری بر مقابله با تنش خشکی انجیر دیم.

11-جمع آوری آب باران توسط آبگیرها و مخزن مصنوعی (پلی پدها) در باغهای دیم انجیر.

12-کاربرد گچ و پتاسیم در افزایش ذخیره رطوبتی خاک و کارایی مصرف آب درخت انجیر در منطقه استهبان

13- بررسی روشهای مدیریت آبیاری با آبهای نامتعارف در باغ های انجیر

14- بررسی اثرات مواد نگهدارنده رطوبت بر رشد و بقاء درخت انجیر و وضعیت حشرات مضر در شرایط دیم.

15- بررسی تاثیر تنش های غیر زنده ( دمایی، خشکی، شوری ) در رشد و نمو

16 - کاربرد مواد بازدارنده و کند کننده رشد در مقابله با تنش خشکی در انجیر دیم

17-تعیین زمان های بحرانی نیاز آبی و آبیاری در انجیر دیم استهبان

 18-مکان یابی و ظرفیت سنجی منابع آب مورد نیاز باغهای انجیر در مناطق مختلف

19- بررسی روشهای کاربردی تعیین مقدار آب آبیاری  کمکی

20- بررسی روشهای کاربردی تعیین زمان آبیاری کمکی

21- مقایسه روش های آبیاری کمکی بر رشد و عملکرد ارقام انجیر در مناطق مختلف

22- مطالعه استفاده از آبیاری قطره ای زیر سطحی در باغات انجیر آبی

23- تعیین مناسب ترین میزان و زمان آبیاری کمکی برروی درخت انجیر در خشکسالی ها