تصاویر 360 درجه استهبان

برای مشاهده نصویر 360 درجه باغات انجیر استهبان اینجا را کلیک کنید

تصویری زیبا از باغات انجیر استهبان: برای مشاهده تصویر اینجا را کلیک کنید

 

نگاهی کوتاه  به  شهرستان استهبان

فارسنامه ناصری گوید که نام این شهراستهبانات بوده که پس ازاستیلای عرب به اصطهبانات تغییریافته است. ریشه کلمه استهبان کلمه پهلوی «سته» است که باپسوند «بان» جمع شده و کلمه استهبان را تشکیل داده اند. بخش اول به معنای انگور و بخش دوم پسوند و به معنای نگاهبان است که درحالت پیوسته به معنی انگورستان و محلی جهت نگهداری وحفاظت ازانگور می باشند. هم اکنون به زبان محلی شهرستان را «صابونات» می گویند که دراصل همان اصطهبانات است.

مو  قعیت جغرافیائی و اقلیمی و تقسیمات کشوری استهبان

شهرستان استهبان درشرق استان فارس قرارگرفته وازشمال به دریاچه بختگان ازجنوب به کوههای تودج ( توده ) ازغرب به دشت رونیز وازشرق به کوههای داراب محدود میشود. درحقیقت این منطقه دشتی است با وسعت 1994 کیلومترمربع(6/1درصد از کل مساحت خاکی استان) ومیانگین ارتفاع 1731 مترازسطح دریا که توسط کوهها احاطه شده است.از کل مساحت شهرستان 3/1578 کیلومتر مربع  را مناطق کوهستانی و تپه ماهوری و بقیه را مناطق دشتی و دریاچه تشکیل میدهد. این شهر مدار 29 درجه و 32 دقیقه عرض شمالی و 54 درجه و 30 دقیقه طول شرقی می باشد و روی کمربند هوای پرفشار می باشد که از بارندگی جلوگیری می کند.مهمترین ارتفاعات آن سلسله جبال تودج است که دراصل دنباله زاگرس جنوبی میباشد .

جمعیت:

جمعیت شهرستان بر اساس سرشماری1385برابر 67875 نفر می باشد که ازاین تعداد 46798 نفر ( میزان 95/68درصد) در مناطق شهری و 21077 نفر(05/31درصد جمعیت شهرستان)در مناطق روستائی زندگی می کنند .

- تعداد شهر :شامل 3 شهر استهبان ، رونیز ، ایج 

- تعداد بخش :شامل2 بخش  مرکزی ، رونیز

- تعداد دهستان : 3 دهستان  ایج ، خیر ، رونیز

وضعیت پوشش گیاهی منطقه

شهرستان استهبان با 199440 هکتار وسعت 1/63 درصد از وسعت استان را در بر می گیرد.از لحاظ کاربری اراضی 45/3درصد از مساحت شهرستان را مراتع متراکم و نیمه متراکم در برگرفته است.همچنین 9 درصد سطوح آبی استان (دریاچه) در شهرستان استهبان است.

 دریاچه بختگان :

دریاچه معروف بختگان که در 18 کیلومتری شمال شهر استهبان قرار دارد حوزه آبریز بسته ای را تشکیل می دهد که مساحتی حدود 263 کیلومتر مربع را زهکشی می کند. آب این دریاچه شور می باشد .و در سالهای اخیر با توجه به شرایط بارندگی به خشکی گرائیده است.

 دما:

معدل حداقال دمای شهرستان 2/9 درجه سانتی گراد و معدل حداکثر دما 7/25 درجه می باشد.همچنین حداکثر دمای مطلق 47وحداقل دمای مطلق 8-درجه سانتی گراد میباشد.