انجیر سر گل

این محصول از انجیر های بینظیر است ودر آن صدیک زیادی وجود دارد  وبه وسیله دستگاهای مدرن جداسازی شده است

حالا با اطمینان از کیفیت محصول خرید خود را انتخاب فرمایید

انجیر خشک دوستاره

انجیر خشک متعلق به این درجه رنگ زرد و سفید و برخی از آنها دارای رنگ قهوه ای است. بیشترین درصد آن را در این درجه بسته دهان و برخی از دهان باز است.

این محصول ازترکیب انجیر های کیفیت متوسط روبه پایین   می باشد  وبه وسیله دستگاهای مدرن جداسازی شده است این محصول در بسته بندی 10 کیلویی میباشد

حالا با اطمینان از کیفیت محصول خرید خود را انتخاب فرمایید

انجیر خشک چهار ستاره

انجیر خشک، متعلق به این درجه زرد روشن و سفید رنگ است . در این درجه (حدود 45درصد) با دهان باز است.این محصول در بسته بندی 9کیلویی میباشد

این محصول ازترکیب انجیر های صدیک ودوستاره وسه ستاره  می باشد  وبه وسیله دستگاهای مدرن جداسازی شده است

انجیر خشک پنج ستاره

انجیر خشک متعلق به این درجه رنگ زرد و سفید است. اندازه آنها حدود 14 تا 22 میلی متر است. برخی از درصد آن در این کلاس دهان باز است.این محصول در بسته بندی های 8 کیلویی میباشد

این محصول از  مرغوب ترین نوع انجیر می باشد  وبه وسیله دستگاهای مدرن سایز بندی وجداسازی شده است

انجیر خشک AAA

این محصول از تعدادی انجیر غنچه ودهان بسته تشکیل شده واندازه آن درشت می باشد وتوسط دستگاهای میکانیزه جداسازی وسورت بندی شده است